Wetswijziging arbeidsongevallen: ook ongevallen van uitzendkrachten opgenomen in de berekening van verzwaarde risico's

Sinds maart 2024 tellen de arbeidsongevallen van uitzendkrachten mee in de berekening van de risico-index van een onderneming*. Deze wetswijziging treft vooral ondernemingen die vaak uitzendkrachten tewerkstellen. Het is ook een extra motivatie om de preventiemaatregelen aan te scherpen voor alle medewerkers. Collega Geert De Krem licht de impact van deze wijziging toe.

*Koninklijk Besluit van 21 februari 2024 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s, gepubliceerd op 16 maart 2024.

HPIF02233 bijgesneden

Elke onderneming in België is verplicht om de arbeidsongevallen van haar personeel te verzekeren. Deze verplichting is in voege sinds de invoering van de arbeidsongevallenwet in 10 april 1971. Het is aan bedrijven om ook een adequaat preventiebeleid te voeren, zodat medewerkers optimaal beschermd zijn tegen ongevallen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden en hun woon-werkverplaatsing. Denk aan opleiding, veiligheidskledij, signalisatie, … Om preventie-inspanningen aan te moedigen, voerde de overheid het onevenredig verzwaard risico in. Dit werd vastgelegd in de wet van 13 juli 2006 omtrent diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Wat betekent ‘verzwaard risico’?

We spreken van verzwaard risico als de risico-index* van een onderneming over een periode van 3 jaar een bepaalde drempel overstijgt. Dit resultaat wordt vergeleken met het sector- en nationaal gemiddelde. De risico-index wordt berekend op basis van de frequentie van arbeidsongevallen en de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten opzichte van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE).

*De risico-indexen van de activiteitensectoren zijn terug te vinden op de website van Fedris (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s).

Actieplan om preventie-inspanningen te verhogen

Ondernemingen die sterk afwijken van het sector- en nationaal gemiddelde worden jaarlijks via Fedris op de hoogte gebracht. Ze moeten hiervoor een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar in arbeidsongevallen. De bijdrage wordt berekend op basis van het aantal werknemers (VTE). De verzekeraar gebruikt deze bijdrage om een analyse van het risico te maken en een voorstel uit te werken voor een driejarig actieplan met concrete maatregelen. Fedris en de verzekeraar volgen de uitvoering van dit actieplan mee op.

Risico-index houdt nu ook rekening met uitzendkrachten

De onderneming die uitzendkrachten tewerkstelt, is verantwoordelijk voor de veiligheid en preventie van alle vaste werknemers en uitzendkrachten. Nieuw is dat sinds 16 maart 2024 ook de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten tewerkgesteld in een onderneming meegenomen worden in de berekening van de risico-index. Voorheen was dit uitsluitend gebaseerd op de arbeidsongevallen van vaste werknemers. Het geeft een vollediger beeld van de situatie binnen een onderneming. Dat de uitzendkrachten nu ook bepalend zijn voor je risico-index, is voor elke onderneming een extra reden om aandacht te besteden aan veiligheid en preventie.